Tagsági jogviszony

A MOK tagjainak jogai és kötelezettségei

(kivonat a MOK Alapszabályából)

II. fejezet

A MOK tagja

12./ A MOK rendes tagjai az Alapszabály 8./ pontjában meghatározott természetes személyek lehetnek.

13./ Az Alapszabály 8./ pontjában meghatározott személyek a Törvény szerint illetékes területi szervezetnél kérhetik felvételüket a MOK-ba. A tagsági jogviszony a kérelem – melyet aláírt formában, postán vagy személyesen kell benyújtani – területi szervezethez történő beérkezése napjával jön létre.

14./ A tag jogai:

a./ választókerületében a MOK Országos Küldöttközgyűlésébe és területi küldöttgyűlésébe küldöttet, választóke­rületi elnököt jelölhet, területi, illetve országos küldötté választása esetén a MOK területi, illetve országos testületeibe, ügyintéző szerveibe tagot, valamint tiszt­ségviselőt jelölhet, valamennyi, választással elnyerhető kamarai tisztségre jelölést el­fogadhat, s annak elnyerése érdekében kampányt folytathat;

b./ választókerületében választókerületi elnököt, a MOK Országos Küldöttközgyűlésébe és területi küldöttgyűlésébe küldötteket választhat, területi, illetve országos küldötté választása esetén a MOK területi, illetve országos testületeibe, ügyintéző szerveibe tagokat, valamint tisztségviselőket választhat, illetve valamennyi, választással elnyerhető kamarai tisztségre — az összeférhetetlenség szabályaira figyelemmel – megválasztható;

c./ a MOK tevékenységében, rendezvényein részt vehet;

d./ tájékoztatást kérhet a kamara gazdálkodásáról az illetékes kamarai tisztségviselőtől;

e./ megismerheti és szándékai szerint igénybe veheti a MOK valamennyi tagi szolgáltatá­sát, többek között:

ea) informálódása érdekében a kamara információs szolgáltatásait;

eb) orvosi szakmája gyakorlásával összefüggő kérdésekben a kamara jogi és szakmai tanácsadó szolgálatait;

f./ kamarai tagságát – az Alapszabály erre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételé­vel – indokolás nélkül megszüntetheti, szüneteltetheti, illetve kérheti annak helyreállítását;

g./ más kamara taggal fennálló vitája esetén közvetítésre kérheti fel a kamarát;

h./ a kamarát, illetve tagjait érintő közérdekű ügyekben panasszal, bejelentéssel, javaslattal, a kamara terü­leti, vagy országos testületeinek vezetőihez fordulhat, amelyre az illetékesnek 30 napon belül érdemi választ kell adnia;

i./ a foglalkoztatása alapjául szolgáló jogviszonyának megszüntetése esetén a vonatkozó kamarai szabályzatban foglaltak szerint kérheti állásának jegyzékbe vételét;

j./ csoport létrehozásában közreműködhet, abban tagságot, tisztséget vállalhat;

k./ a MOK pártoló tagjának javasolhat természetes személyt, vagy szervezetet;

l./ csoportosan meghatalmazhatja a kamarát arra, hogy:

la) munkájával összefüggő szerződéskötése feltételeinek kialakítását, illetve azok esetleges módosítását illetően tárgyaljon és állapodjon meg az illetékes foglal­koztatóval;

lb) a szakmacsoportját érintő következő tárgyévi finanszírozási szerződés feltételeiről – még a költségvetési törvény elfogadását megelőzően – tárgyaljon és állapodjon meg az illetékes kormányzati szervekkel;

lc) a szakmacsoportját érintően a tárgyévben hatályos finanszírozási szerződés esetle­ges módosításáról tárgyaljon és állapodjon meg a finanszírozóval, illetve amennyiben a módosítás további költségvetési forrást igényel, az illetékes kormányzati szervekkel, függetlenül attól, hogy a módosításra a finanszírozó, vagy a szakmacsoport tett javas­latot.

15./ A tag kötelességei:

a./ a MOK Alapszabályát, a MOK szervezetére és működésére vonatkozó egyéb szabályo­kat, a foglalkozás szakmai szabályait, valamint az Etikai Kódex szabá­lyait ismerje meg és tartsa be;

b./ az adataiban történt változásokat — azok bekövetkeztétől számított 15 napon belül — a tagnyilvántartásnak jelentse be, illetve a saját hozzáférését használva vezesse át;

c./ választott, vagy egyéb kamarai funkciója szerinti feladatainak tegyen eleget;

d./ a mindenkori kamarai tagdíjat — a tagdíjszabályzatban foglaltak szerint — a MOK tagdíjszámlájára határidőre fizesse be;

Tagfelvételi eljárás

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény értelmében 2011.július 1-től ismételten kötelező az orvosok, fogorvosok számára a kamarai tagság és a jogalkotó az egészségügyben nem orvosi/fogorvosi diplomával dolgozó pszichológusoknak, biokémikusoknak, mikrobiológusnak, biológusoknak, fizikusoknak is kötelező tagságot írt elő az orvosi kamarában.

Az orvosi kamarába történő felvétel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint történik.

Ahhoz, hogy tagfelvételi eljárását el tudja indítani, kérjük:

 • hiánytalanul töltse ki a lent található tagfelvételi kérelem nyomtatványt,
 • a kitöltött kérelmet nyomtassa ki és
 • minden oldalát írja alá és bélyegezze le orvosi pecsétjével.
 • A kitöltött, aláírt és lepecsételt tagfelvételi kérelmet személyesen vagy tértivevényes postai küldeményként kell eljuttatnia azon területi szervezet részére, ahová tagfelvételét kérvényezte.
 • Fontos, hogy 2021. január 1-ét követően valamennyi elsőfokú tagsági jogviszonyt érintő eljárás mentes a közigazgatási hatósági eljárási illeték megfizetése alól!
 • Tagfelvételi kérelemét elektronikus úton is benyújthatja, ügyfélkapun keresztül, e-papír szolgáltatással.

Tagfelvételi nyomtatvány dokumentum

Tagfelvételi nyomtatvány pótlap dokumentum

Tagsági igazolvány

Tagsági jogviszony ellenőrzése

Tagdíj fizetéssel kapcsolatos tudnivalók

Tagdíjszabályzat

I. Tagdíjszabályzat

a Területi Szervezetek Tanácsa által 2019. október 16-án elfogadott módosításokkal

egységes szerkezetben1

A Magyar Orvosi Kamara Alapszabályának (a továbbiakban: Asz.) 16./ és 42./ pontja szerint a tagdíjra vonatkozó kedvezmények körét, mértékét, a tagdíj fizetésének módját és az Asz. 63./ pontjában meghatározott pótdíj mértékét jelen Tagdíjszabályzat tartalmazza.

 1. A tagdíjfizetéssel kapcsolatos szabályok, a pótdíj mértéke

1./ A tag a tagdíjat és a pótdíjat a MOK tagdíjszámlájára fizeti be. A tag a kamarába való belépésekor nyilatkozik arról, hogy milyen módon kívánja fizetni a tagdíjat, a tagdíjfizetés módját a tag az Országos Hivatalhoz intézett írásbeli bejelentéssel jogosult megváltoztatni.

A tárgyévben befizetett tagdíjakról a MOK évente utólag számlát állít ki és megküldi a tagnak legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig. A számla a tagnyilvántartó program pénzügyi felületéről is letölthető.

2./ A tagdíjfizetési kötelezettség kezdőnapja:

a./ tagsági viszony létesítése esetén, a tagfelvételi kérelem benyújtását követő hónap első napja;

b./ tagsági viszony saját kérésre történt szüneteltetését követően a tagsági viszonynak a tag kérelmére történt helyreállítása esetén, az erre irányuló kérelem benyújtását követő hónap első napja;

c./ amennyiben a tagsági viszony felfüggesztésére jogerős bírói ítélet, vagy etikai határozat nyomán kerül sor, a tagdíjfizetési kötelezettség kezdőnapja az ítéletben vagy etikai határozatban megállapított idő lejártát követő hónap első napja.

3./ A tagdíjfizetési kötelezettség befejező napja:

a./ a tagsági viszony saját kérelemre történt szüneteltetése esetén, a szüneteltetésre irányuló kérelem benyújtása hónapjának utolsó napja;

b./ a tagsági viszony tag általi megszüntetése esetén, az erről szóló bejelentés benyújtása hónapjának utolsó napja;

c./ a tagsági viszonynak az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (Ektv.) 17. § b) és 25.§ (1) bekezdés d) pontja alapján való felfüggesztése esetén, a határozat jogerőre emelkedése hónapjának utolsó napja;

d./ a tagsági viszonynak az Ektv. 18. § (1) bekezdésének b) és d) pontjai alapján, a kamara általi megszüntetése esetén a határozat jogerőre emelkedése hónapjának utolsó napja;

e./ a tagsági viszonynak az Ektv. 18. § (1) bekezdés c) pontja alapján — a tagsági viszony etikai büntetésként történő megszüntetése (kizárás) esetén — a határozat jogerőre emelkedése hónapjának utolsó napja.

4./ Az Alapszabály 63. pontjában meghatározott pótdíj mértéke 0,- Ft.

II. Tagdíjmentességek-, kedvezmények

1./ A mindenkori tagdíj 50%-át fizetik azok a tagok, akik:

 • CSED-en, GYES-en, GYED-en, vagy GYET-en (főállású, legalább 3 kiskorú gyermekes anya) vannak;

2./ Teljes tagdíjmentességet élveznek azok a tagok, akik:

 • 70. életévüket betöltötték;

3./ A kedvezményre jogosító körülményeket a kedvezményt igénylő tag köteles írásban bejelenteni és igazolni a MOK Országos Hivatalánál vagy a területi szervezeténél, a kedvezmény a bejelentés napját követő hónap első napjától illeti meg a tagot. Késedelmes bejelentés, vagy a bejelentés elmulasztása esetén visszamenőleges igény nem támasztható a kedvezményre.

Amennyiben megszűnik a kedvezményre jogosító körülmény, azt a tag a megszűnés hónapjának utolsó napjáig köteles bejelenteni a MOK Országos Hivatalának vagy a területi szervezetének. Ennek elmulasztása esetén a kamara jogosult a kedvezményes és a teljes tagdíj közötti különbözetet érvényesíteni a mulasztó taggal szemben, a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének hónapját követő hónap első napjáig visszamenőleg.

4./ A jelen szabályzat 3./ pontjában előírt bejelentési és igazolási kötelezettségeket a kamara adategyezetés útján ellenőrizheti. Az adategyeztetés során a területi szervezet vagy az Országos Hivatal – figyelemmel az Asz. 15./ b) pontjára – a tag tagnyilvántartásban rögzített címére, postai vagy elektronikus (e-mail) úton adategyeztető lapot küld ki. A tag köteles az adategyeztetőt és a kedvezményre jogosító körülményt igazoló egyéb okiratokat – az adategyeztetési felhívás kiküldésétől számított – 30 (harminc) napon belül – postai vagy elektronikus (e-mail) úton – visszaküldeni.

Abban az esetben, amennyiben a tag a jelen pont szerinti adategyeztetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az előző bekezdésben megállapított határidő lejártát követő hónap első napjától kedvezménykategóriáját elveszti. Ebben az esetben a területi szervezet vagy az Országos Hivatal jogosult a kedvezménykategória módosítására.

Jelen pont alapján az Országos Hivatal – egyes vagy valamennyi területi szervezet részére – adategyezetési kötelezettséget írhat elő. Az Országos Hivatalvezető jogosult körlevélben az adategyeztetés részletszabályait, így különösen az adategyeztető lap formáját és tartalmát, meghatározni.

Jelen pont alapján tilos a joggal való visszaélést megvalósító adategyeztetés.

5./ A Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége egyéni elbírálás alapján méltányosságot gyakorolva jogosult a tagot a tagdíjfizetési kötelezettség alól mentesíteni.

III. Záró rendelkezések

1./ A jelen Tagdíjszabályzat — a módosításokkal egységes szerkezetben — 2019. október 16-án lép hatályba.

2./ A MOK a Tagdíjszabályzatot és annak módosításait honlapján és az Orvosok Lapjában teszi közzé.

3./ A Tagdíjszabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Ekt. és az Asz. rendelkezései az irányadók.

 

k.m.f.

Dr. Éger István elnök s.k.

1 Elfogadta a TESZT 2019.10.16. napján a 19/2019.10.16. sz. határozatával, hatályos 2019. október 16. napjától

Tagdíjbefizetési útmutató

Tagdíj befizetési útmutató

A tagdíj fizetése történhet:

 • havi egyenlő részletekben, a tárgyhó 10. napjáig;
 • évi két egyenlő részletben, a tárgyév március 31-éig, illetve szeptember 30-áig,
 • évente egy összegben, a tárgyév március 31. napjáig.

1./ A mindenkori tagdíj 50%-át fizetik azok a tagok, akik:

 • CSED-en, GYES-en, GYED-en, vagy GYET-en (főállású, legalább 3 kiskorú gyermekes anya) vannak;

2./ Teljes tagdíjmentességet élveznek azok a tagok, akik:

 • 70. életévüket betöltötték;

Tagdíj mértéke:

Tisztelettel tájékoztatjuk a MOK tagjait, hogy 2014. február 16-tól a kamarai alaptagdíj (100%) mértéke: 2 300 Ft/hó, 27 600 Ft/év.

A tagdíj a kamara CIB banknál vezetett közös tagdíjszámlájára fizetendő.

Számlaszám:           CIB 11100104 19008501 37000004

IBAN szám:              HU58 1110 0104 1900 8501 3700 0004

Swift kód:                  CIBHHUHB

A befizető azonosíthatósága érdekében a közleményben kérjük feltüntetni a tagdíjfizető tag nevét és pecsétszámát!

 

Bizonylatok igénylése (számla / adóigazolás)

Ön a mindenkor hatályos számviteli szabályok szerint a státuszának megfelelő bizonylatot kap a tagdíj befizetésről.
Kérjük, hogy jelezze a tagdij@mok.hu e-mail címen céges számlaigényét a következő adatok megadásával:

 • cég pontos neve (Kft., Bt., egyéni vállalkozó stb.)
 • székhely címe
 • adószám

Amennyiben ezzel kapcsolatban bármilyen kérése, kérdése van kérjük, forduljon az Országos Hivatal tagdíj-nyilvántartási osztályához a tagdij@mok.hu e-mail címen.

 

 • Bankkártyás befizetés

https://mok.hu/bejelentkezes?ref=https://portal.mok.hu/mok/portal/profile/financial

 

 • SZJA kedvezmény

Tájékoztató a személyi jövedelemadó (Szja.) bevallásokhoz

Azon kamarai tagok, akik az éves kamarai tagdíjukat magánszemélyként fizették meg, az éves személyi jövedelemadó bevallásukban az adóalapot (Szja bevallás 01. sor) a megfizetett kamarai tagdíj összegével csökkenthetik. Ennek tényét a bevallás 55. sorában a megfizetett kamarai tagdíj összegének feltüntetésével jelezni kell.

Az adóalap csökkentés bizonylatai:

– kamarai tag nevére kiállított számla és a befizetés tényét igazoló adóigazolás, valamint
– a befizetést/átutalást igazoló saját bizonylat (lakossági folyószámla kivonat)

A bizonylatokat az adóbevallás saját példányával együtt kell megőrizni elévülésig. A kamara által kiállított számla és adóigazolás pótlása – szükség esetén – a MOK Országos Hivatalán keresztül igényelhető.

Ha a munkáltatója év közben, az adóelőleg megállapításakor az érdekképviseleti tagdíjat már figyelembe vette, akkor a 19M30-as igazolás 01. sorában igazolt összeg már nem tartalmazza az adóévben kamarai tagdíj címén befizetett/levont összeget, így Önnek további adóalap korrekciót nem kell végeznie. Az igazolás 55. sorában ennek tényét a munkáltató szintén feltünteti.

Azon kamarai tagok, akik 2019. évi kamarai tagdíjukat egyéni-, vagy társas vállalkozás vállalta át és fizette meg, a tagdíjról magánszemélyként sem számlát, sem adóigazolást nem kaptak. Ebben az esetben adóalap csökkentésre a magánszemélynél nincs lehetőség. Számlát a tagdíjat átvállaló egyéni-, illetve társas vállalkozás nevére küldött a kamara, hiszen költség elszámolásra ezen egyéni- és társas vállalkozások voltak jogosultak.

Magánszemélyként az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról. A megfizetett adó 1%-át regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak ajánlhatja fel.

A MOK a Magyar Orvosokért Alapítványt 1992-ben abból a célból hozta létre és működteti azóta is, hogy a nehéz helyzetbe került orvoskollégákat segíthesse. Kérjük, hogy a civil szervezeteknek juttatható 1%-ról – amennyiben lehetősége van rá – rendelkezzen a Magyar Orvosokért Alapítvány (adószám: 18014462-1-42) javára.

A rendelkező nyilatkozatot legkésőbb május 20-ig kell az adóhatóság részére megküldeni vagy a személyi jövedelemadó bevallás mellékleteként, vagy attól függetlenül, például az e-SZJA webes felületén keresztül.

 

 • Tagdíjbefizetéssel kapcsolatos méltányossági kérelem

kérelem dokumentum

Adatfrissítés

Tagság megszüntetése, szüneteltetése

Kapcsolódó nyomtatványok