Magyar Orvosi Kamara

Hivatásunk

A Magyar Orvosi Kamara minden Magyarországon működő orvos független szervezete. Célunk és hivatásunk a megfelelő anyagi és erkölcsi érdekvédelmi testület biztosítása.

Működésünket mind a törvényi szabályzás, mind saját alapszabályunk, illetve kiegészítő rendelkezések tesznek átláthatóvá.

A MOK szorosan együttműködik a fogorvosi kamarával, a szakpszichologusi szervezettel és a magyar rezidens szövetséggel is.

Felépítés

Minden megyében külön helyi szervezet végzi a kamarai tevékenységet. Ezeket az úgynevezett Területi Szervezeteket az Országos Bizottság fogja össze. Az évente több alkalommal megrendezendő TESZT gyűléseken (Területi Szervezetek Tanácsa) minden megyei képviselő megvitathatja az országos illetve a helyi problémákat.

Tisztségviselők

Az alapszabálynak megfelelő választási rendszerben történik a tisztségviselők választása. Leegyszerűsítve ez úgy történik, hogy minden kamarai tag a kiírt időben, a választások alkalmával, jelölést adhat le tisztségekre illetve küldöttgyűlési tagokat választ.

Ezt követően a megválasztott küldöttgyűlésen történik meg a tényleges tisztségviselői választás.

Ez a séma mind a helyi mind az országos választások alapja. Ezek a választások minden megyében illetve országosan is egymástól függetlenül zajlanak.

A MOK feladatai

  • Nyilvántartást vezet tagjairól.
  • A MOK törekszik arra, hogy a mindenkori egészségpolitikai rendszerben olyan helyet foglaljon el, amelyben szakmai alapelveit kellő hatékonysággal érvényesítheti.
  • Egyetértési jogával élve részt vesz az orvosi hivatás gyakorlói és az egészségbiztosítás szervei közti általános szerződési feltételek kialakításában. Törekszik arra, hogy elsősorban orvosszakmai szempontok határozzák meg a finanszírozási feladatokat.
  • Szorgalmazza az egészségmegőrző és betegellátó rendszer működési hibáinak feltárását és a joghézagok kiküszöbölését.
  • Ajánlást ad az egyes orvosi szolgáltatások díjtételeire.
  • Felügyeli tagjainak szakmai, erkölcsi és etikai tevékenységét. Megalapozott gyanú esetén vizsgálatot folytat, felelősségre vonást gyakorol vétséget elkövető tagjaival szemben.
  • A MOK törekszik az orvosi hivatás gyakorlásához szükséges optimális szakmai feltételek megteremtésére, beleértve az egyetemi hallgatók, a szakmánkénti szakorvosok létszámának, az orvosi munkahelyek számának, telepítési helyeinek és munkafeltételeinek önálló kidolgozását.
  • Kiépíti szervezetei és tagjai között a gyors információcsere hatékony rendszerét.
  • Kapcsolatot alakít ki és tart fenn külföldi orvos-szervezetekkel, nemzetközi intézményekkel, hazai egészségügyi és civil szervezetekkel.
  • A MOK kommunikációra törekszik az egészségügyi dolgozókkal és a lakosság minél szélesebb rétegeivel, támogatja a betegjogok érvényesülését, és vállalja az orvosi tevékenységgel kapcsolatos észrevételek véleményezését.

Területi Szervezet

Dr. Huszanyik Gergely

Elnök

 

Dr Huszanyik Gergely vagyok, 1983-ban születtem Miskolcon, itt nőttem fel, és általános, valamint középiskolai tanulmányaimat is itt végeztem. Debrecenben, az Orvosi Egyetemen 2010-ben általános orvosi diplomát szereztem, majd munkám és családom miatt végül itt is telepedtünk le, így immár 18 éve debreceni lakos vagyok. Nagyon szeretem ezt a várost, egyetemi barátságok, sok szép emlék köt ide. 

2010-től a debreceni Kenézy Gyula Kórház Traumatológia osztályán dolgozom. 2017 tavaszán szereztem meg Ortopéd-Traumatológus szakvizsgámat.

Már az egyetemi évek alatt is aktívan tevékenykedtem az egyetemi közéletben.

Továbbolvasom...

A Magyar Orvostanhallgatók Egyesületében először helyi-, majd Országos Prevenciós Koordinátor voltam, ahol a reproduktív egészségügyi témák oktatásának koordinálását végeztem először csak a debreceni egyesületben, majd országos szinten a négy egyetem egyesületeit összehangolva, kiváló szakemberekkel és szervezetekkel együttműködésben segítettük a magyar lakosság szexuális és reproduktív egészségének fejlesztését. 

Később az országos szervezet elnökeként két éven keresztül koordináltam a 4 egyetem egyesületének tevékenységét, illetve aktív tagja voltam az IFMSA nemzetközi szervezetének, az IPPF – International Planned Parentalhood Federation – nak, és a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaságnak.

Személyes célom, a mindennapi gyógyító tevékenység mellett, egy közvetlenebb, átláthatóbb egészségügyi rendszer kialakulásának segítése, illetve az orvosok megbecsülésének visszaállítása, támogatása.

Dr. Hamar Attila

alElnök

 

2015-ben végeztem a Debreceni Egyetemen általános orvosként, majd nappali tagozatos PhD
programban vettem részt. Jelenleg a Debreceni Egyetem Reumatológiai Tanszékén dolgozom,
kutatási területem a gyulladásos immunológiai megbetegedések, elsősorban a rheumatoid arthritis
kórképe. Hallgatói éveim alatt egyetemi diákszervezetekben tevékenykedtem, később pedig a
Magyar Rezidens Szövetség munkáját segítettem országos alelnökként. Célom, hogy egy cselekvő,
valódi érdekképviseletet folytató kamarát hozzunk létre, mely aktívan védi és segíti tagjait.

Dr. Illésy Lóránt

alElnök

 

Debrecenben végeztem orvosi tanulmányaim. Jelenleg sebész szakorvosjelöltként dolgozom a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinikáján. Egygyermekes családapa vagyok, szabadidőmben imádok futni, leginkább hosszútávot. Barátaimmal teljesítettem az UltraBalatont, a maratoni távot többször lefutottam. A MOK HBM TeSz alelnökeként a kommunikációra fogok nagyobb hangsúlyt fektetni. Ez a kommunikáció pedig két fő témáról fog szólni egy céllal: az orvosok és a társadalom összehangolása. Úgy gondolom, részt kell vennünk a betegedukációban és különböző figyelemfelkeltő, szemléltető eszközökkel, plakátokkal, rendezvényekkel tájékoztatnunk kell a társadalmat a betegutakról. 

Továbbolvasom...

A letisztult információ hatékony átadásával sokat segíthetünk az első orvos-beteg találkozások minőségén, akár mennyiségén is. A másik komoly célom, amit már most kommunikálunk az a prevenció jelentősége. És mivel is lehet jobban kommunikálni ennek jelentőségét, ha nem a példamutatással? Így tehát tervezzük sportközösségek létrehozását a régiónkban, melyet már el is kezdtünk a futással. Szeretnénk létrehozni egy orvosi futóközösséget tagjaink számára és, mintegy példát mutatva az orvos kollégákkal a társadalom minden tagja számára, hangsúlyozni szeretnénk a mozgás jelentőségét. Hiszen a futás bizonyítottan hatással van a betegségek megelőzésére, sőt a testi, szellemi és szociális jóléthez is nagyban hozzájárul. A jelenlegi vezetőség nyitott a tagok véleményére és szívesen veszünk minden ötletet, véleményt, segítséget. A Kamara az orvosokért van, az orvosok a társadalomért. 

Dr. Matolay Orsolya

Titkár

 

Szeretek csapatban dolgozni és tenni a közösségért. Már az egyetemi éveim alatt aktív tagja voltam számos hallgatói szervezetnek (Sántha Kálmán Szakkollégium, Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete), amikkel a  végzésem óta is szoros kapcsolatot ápolok. Továbbá volt szerencsém tehetséggondozó programokban is részt venni. A HBM-i MOK titkáraként céljaim közé tartozik az, hogy lehetőséget nyújtsak az egyetemi hallgatóknak arra, hogy megismerjék a MOK-ot, hogy egy aktív kapcsolatot biztosítsak a kollégák között, így közelebb hozva az egészségügyben dolgozó “generációkat” egy hatékonyan működő szervezet létrejöttének érdekében.

Dr. Virga József

Titkár

 

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkologiai Klinikán dolgozom klinikai onkológus szakorvosjelöltként. Általános orvosi diplomát 2014-ben szereztem, majd nappali tagozatos doktoranduszként szereztem tudományos fokozatot (PhD) 2018-ban, kutatási területem középpontjában a központi idegrendszeri daganatok állnak. A kutatás és a klinikum során szerzett tapasztalatok révén sajátítottam el a szemléletet, mely révén a problémák analitikus szemléletű elemzése után gyakorlatias megoldások keresésére törekszem.

Dr. Nánási Anna

Etikai bizottság elnöke

 

2010-ben szereztem meg orvosi diplomámat a Debrecen Egyetemen. A végzést követően felvételt nyertem a háziorvostan szakorvosképzésére, majd 2014-ben szakvizsgát tettem. 2015-ben a Debreceni Egyetem Családorvosi és Foglalkozás –egészségügyi Tanszékén kaptam tanársegédi kinevezést, ahol jelenleg is oktatok. PhD kutatási témám az alapellátással kapcsolatos. A tudományos munka mellett egy debreceni háziorvosi praxisban is dolgozom helyettesként. A Magyar Orvosi Kamara Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezetében 2011. óta vagyok az etikai bizottság tagja, 2015-2019. között részt vettem a felügyelő bizottság munkájában is, 2019-től az etikai bizottság elnökeként tevékenykedem.

Dr. Lőrincz Gergely

Felügyelő Bizottság Elnöke

 

Orvosi diplomámat 2016-ban szereztem a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Azóta a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Sürgősségi Osztályán dolgozok, immáron szakorvosjelöltként. Az érdekképviselet és a csapatmunka már tanulmányaim alatt se állt tőlem távol, így kerültem közel a hallgatói szervezetekhez, majd később a Magyar Rezidensek Szövetségéhez. Fontosnak tartom, hogy olyan kamarát hozzunk létre, mely helyi és országos szinten is érvényesíteni tudja a kollégák érdekeit, megfelelő kapcsolatot teremt a társadalommal és szakmai alapok, szabályok szerint működik. Úgy gondolom, hogy az újonnan megválasztott helyi csapat képes lesz mindezt megvalósítani és az erre irányuló munkában szeretnék segédkezni a jövőben.

Dr. Lánczi Levente

Debreceni Választókerületi elnök

 

Debrecenben születtem és a cívisvárosban nőttem fel. 2010-ben végeztem a Debreceni Egyetemen általános orvosként. 2018-ban szereztem szakorvosi képesítést radiológiából. Jelenleg a Debreceni Egyetem Kenézy Egyetemi Kórház Központi Radiológiai Diagnosztikai Osztályán dolgozom. Egyetemi éveim alatt hallgatói szervezetekben tevékenykedtem, majd különönböző orvosi egyesületekben (Amerikai Magyar Orvosszövetség Magyarországi Tagozat, Magyar Radiológusok Társasága) tölöttem és töltök be tisztségeket. A Debreceni Egyetemen részt veszek a magyar és angol nyelvű medikusképzésben és az analitikus hallgatók oktatásában. Úgy gondolom, hogy az orvosi közösséget összefogva, a szakmák közötti kommunikációt elősegítve, a kollégák igényeire figyelve tudunk hatékony köztestületi munkát végezni. Várjuk visszajelzéseiteket!

Dr. Szénási György

Berettyóújfalui Választókerületi elnök

 

A Hajdú-Bihar Megyei Orvosi Kamara Berettyóújfalui Választókerülete a Kamara megalakulása óta részt vett az Orvosi Kamara munkájában.
Jelentősége a Berettyóújfaluban lévő Gróf Tisza István Kórház miatt van, amely összefogja a térségben folyó egészségügyi munkát. A Kórház és a környező települések alapellátói között nagyon jó kapcsolat működik.
A Választókerület tagjai évente összegyűlnek a BON-BON Napok keretében már 12 éve, hogy az aktív dolgozók és a nyugdíjas kollegák két külön napon találkoznak, ahol a jó hangulatú együttlét emeli az összetartozás tényét. Ezek az alkalmak színvonalas előadásokkal kezdődnek, melyet kamarai tájékoztató követ.

Továbbolvasom...

 A napot közös vacsora zárja, mely alatt személyes ügyek is előkerülnek, így több információ van egymásról és a kórházi munkáról. A háziorvosok is képviseltetik magukat ezeken az összejöveteleken.
2017 Dr. Kóti Csaba terve alapján egy helyi sírköves mester, Balogh Szabolcs emlékművet készített a Kórház elhunyt egészségügyi dolgozó tiszteletére. Ezzel az emlékművel azokra emlékezünk, akik orvosként, egészségügyi szakdolgozóként dolgoztak a közösségért, vagy a betegek ápolásának szentelték életüket és néha az egészségüket is. Sokan közülük fájdalmasan fiatalon távoztak. Az emlékmű felirataként Balassa János idézet olvasható: „Másokért, nem magunknak élni.”
A választókerület vezetője először Dr. Perecz György volt, aki a későbbiekben az Országos Elnökség tagja lett. Őt Dr. Kóti Csaba követte, aki szintén aktívan részt vett a területi kamarai munkában. 2016 óta a választókerületi elnök Dr. Szénási György, aki képviseli az Területi Szervezet Elnökségben a bihari térséget.

error: Content is protected !!