A MAGYAR ORVOSI KAMARA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA

 

I. Általános szabályok:

Jelen szabályzat a Magyar Orvosi Kamara Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezetének (továbbiakban: TESZ) tagi szolgáltatási keretéből történő pályázati támogatás igénybevételének feltételeit tartalmazza.

 

II. Támogatandó tevékenységek

Pályázni az alábbi tevékenységekre lehet, melyeket a TESZ támogat:

– Képzés támogatása (pl. második szakvizsga megszerzése, továbbképzésen való részvétel, szaknyelvi képzéshez való hozzájárulás)

– Rendezvényszervezés (Pl. közösség formáló és erősítő alkalmak, nyugdíjas találkozó, fejlesztő tréning, konferencia és kongresszus, orvos napok-fórum megszervezése)

– Megemlékezés, tevékenység elismerése (pl. életműdíj, emléktábla, tudományos tevékenység)

– Jogi tanácsadás szakmai kérdésekben, melyek túlmutatnak az alapszabályban rögzített jogi tanácsadás keretein

 

III.  A pályázatok benyújtása, elbírálása

A TESZ 4 pályázati periódust határoz meg egy adott naptári évre vonatkozóan, mely periódusok a következő negyedéves beosztáshoz igazodnak:

  • Január 1-től március 31-ig,
  • április 1-től június 30-ig,
  • július 1-től szeptember 30-ig,
  • október 1-től december 31-ig.

A Pályázatok elbírálása időbeli beérkezés alapján történik. Előnyt élvez az a pályázó, aki még nem nyert el támogatást. Az egyes időbeli periódusokon belül is lehet pályázni viszont ez esetben csak utólagos kifizetésre van lehetőség.

A pályázatokat írásban / e-mailben lehet benyújtani a TESZ részére az alábbi címre:

  • Magyar Orvosi Kamara Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete
  • Postacím: 4001 Debrecen, Postafiók: 256
  • email: iroda@mokhbm.hu

A pályázatokat a TESZ mindenkori elnöksége bírálja el, mely elbírálás eredményéről minden pályázót írásban / e-mailben értesítünk a soron következő elnökségi ülést követően 14 napon belül.

 

IV.  Pályázati feltételek:

Pályázat benyújtására valamennyi kamarai tag jogosult az alábbiakban meghatározott feltételek megléte esetén:

– Kamarai tagság

– Pályázati adatlap kitöltése és megküldése

– Befogadó nyilatkozat (egyéni továbbképzés és konferencia esetén)

– A támogatandó tevékenység részletes leírása (utazási költség, rendezvény esetében a felmerülő becsült költségek felsorolása)

– legalább a kérelem benyújtása időpontjáig rendezett kamarai tagdíj

– Megelőző egy éven belül hasonló támogatásban nem részesült a kérelmező.

A TESZ támogatást kizárólag természetes személyek részére biztosít.

A támogatás maximális összege:

  • Konferencia esetén: 150.000 Ft
  • Rendezvény esetén: 500.000 Ft.

A fentiekben megjelölt összeghatárokat meghaladó igény esetén a pályázat egyedi elbírálásban részesül.

Sikeres pályázat esetén a támogatást elnyerő tag köteles az alábbi feltételeknek is megfelelni.

–  A pályázónak konferencia/rendezvény/továbbképzés/szakképzés stb. részvétel esetében a részvételt igazoló dokumentumot és beszámolót kell készítenie (maximum egy A/4 oldal, fényképekkel) melyet köteles a kamara részére eljuttatni

–  Konferencia/rendezvény/találkozó stb.… szervezése esetében a kamarához el kell juttatni a konferencián résztvevők névsorát, illetve fényképes dokumentációval kell igazolni az esemény megtörténtét.

A fenti beszámolási kötelezettségnek, mely a támogatás felhasználásának ellenőrzését is lehetővé teszi, az esemény befejeztét követő két héten belül kell eleget tenni.

Amennyiben a pályázó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a két hét határidő lejártát követő két naptári éven belül nem pályázhat támogatásra, valamint a TESZ elnöksége egyedi határozatával a támogatás összegének teljes vagy részleges visszatérítésére kötelezheti.

A pályázó a pályázat elnyerésével és felhasználásával elfogadja és tudomásul veszi, hogy a MOK a megkapott beszámolókat, fényképes anyagokat honlapján, egyéb média felületein közzé teheti, azokat promóció céljából felhasználhatja.

 

Záradék:

Ezt a Pályázati Szabályzatot a Magyar Orvosi Kamara Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezetének Elnöksége a 2020. október hó 13. napján kelt elnökségi határozatával jóváhagyta. A szabályzat a jóváhagyás napján lép hatályba.
Debrecen, 2020. október hó 13. napja.

 

Dr. Huszanyik Gergely MOK HBM-i TESZ Elnöke